Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Fabijański Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 151/3u 02-326 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352165 (dalej jako: Spółka). Akta rejestrowe Spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP Spółki to 8942994654, zaś numer REGON to 021219937.
 1. Definicje:
  1. Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem www.sklep-biofabijanscy.pl
  2. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora w Serwisie, opisanych w Polityce.
  3. Cookies – oznacza dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu. Zbierane informacje ułatwiają korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@fabijanski.bio lub listownie pod adresem siedziby Fabijański Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 151/3u 02-326 Warszawa
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, iż dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4.  
 1. Zasady i cele przetwarzania danych w Serwisie
 1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  1. realizacji zawartych umów poprzez Serwis www.sklep-biofabijanscy.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy w Serwisie, jego podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. w celach analitycznych, marketingowych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez Serwis;
  5. w celach wykonania prawnie nałożonych obowiązków, tj. w celach rozliczeniowych i rachunkowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. ewentualnej windykacji roszczeń w przypadku niewywiązywania się z postanowień umownych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność́ przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona jego majątku;
  7. realizacji procesu wysyłki i dostawy towaru, obsługi procesu reklamacyjnego i zwrotu towaru; Serwis może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do firm kurierskich i przewoźników, realizujących usługę przewozową towarów.
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Adres dostawy
  4. Adres E-mail
  5. Numer telefonu kontaktowego
 4. Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Serwis www.sklep.bio-fabijanscy.pl Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług z Serwisu. 
 5. Dane Użytkownika mogą być udostępniane biurom rachunkowym, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, dostawcom rozwiązań informatycznych oraz agencjom marketingowym, w związku z realizacją celów Serwisu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tj. sądom lub organom ścigania, tylko w sytuacjach gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

III. Newsletter

 1. Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail.
 2. Do tego celu przeznaczony jest moduł „Newsletter” dostępny na stronie głównej Serwisu, lub udzielona zgoda przez Użytkownika podczas rejestracji konta lub składania zamówienia w Serwisie.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane poprzez wysłanie wiadomości za pomocą skrzynki kontaktowej Serwisu. Rezygnacja z subskrypcji newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 4. Administrator ma prawo do wysyłania niezapowiedzianych i okresowych wiadomości Użytkownikom, zarejestrowanym w bazie newslettera, w których mogą być zawarte informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe.
 1. Pliki Cookies
 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Serwis plików Cookies lub innych tego typu technologii, należy zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies samodzielnie (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika lub ostatecznie wyjść z Serwisu.
 2. Cookies używane są w celu:
  1. poprawy funkcjonalności strony internetowej,
  2. dopasowania treści ofert do oczekiwań Użytkownika i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci,
  3. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu,
  4. utrzymania sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu się Użytkownika).
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 4. W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 (dwa) typy plików Cookies: sesyjne i stałe.
  1. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej;
  2. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka Użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google (Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense) Facebook, Instagram. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się̨ na stronach powyższych podmiotów.
 1. Uprawnienia Użytkowników
 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  1. wycofania zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie;
  2. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Użytkownik ma prawo do pełnej informacji dotyczących jego danych, które są przetwarzane, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i okresie przetwarzania oraz do trzymania kopii tychże danych po zgłoszeniu żądania do Administratora;
  3. sprostowania i usunięcia danych – Administrator usuwa niezgodności, poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, na wniosek osoby, której dane są przetwarzane lub z własnej inicjatywy. W przypadku żądania usunięcia danych przez osobę, której dane są przetwarzane, usuwa się je, jeżeli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  6. złożenia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, w takim wypadku dane są niezwłocznie usuwane z bazy;
  7. złożenia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, co powinna uzasadnić. Sprzeciw w tym zakresie podlega ocenie Administratora, jednak co do zasady jest on uwzględniany;
  8. złożenia skargi – osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stoi na stanowisku, iż doszło do naruszenia przepisów RODO.
 2. Powyższe prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem za pomocą e-maila: sklep@fabijanski.bio mogą zostać zgłoszone listownie na adres siedziby Administratora. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie, w której została skierowana prośba lub zapytanie.

 

Shopping Cart